Ανάλυση Απαιτήσεων

Έρευνα, μελέτη και ανάλυση των απαιτήσεων για το έργο σας και δημιουργία του τελικού αρχείου των προδιαγραφών.