Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού (Software).